Mijn vve

We maken het je graag wat makkelijker.

Op deze pagina vind je veel algemene informatie over de werking van de VvE. Hiernaast kan je middels diverse formulieren snel en gemakkelijk zaken aan ons doorgeven. 
 
Ben je op zoek naar meer informatie over jullie specifieke VvE dan nodigen we je graag uit om in te loggen op het Twinq account. Inloggegevens kwijt of vergeten? Laat het ons weten dan sturen we ze nog een keer op.
Inloggen Twinq
mijn vve omgeving laptop

Formulieren

Automatische incasso

Met het invullen van dit formulier geef je toestemming aan de VvE om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar jouw bank om de maandelijks overeengekomen VvE bijdrage van jouw rekening af te schrijven. De periodieke bijdrage wordt omstreeks de eerste werkdag van elke maand van jouw rekening afgeschreven. Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Persoonsgegevens

Zonder correcte contactgegevens kunnen wij je geen correspondentie sturen of telefonisch contact leggen op het moment dat dit noodzakelijk is. We willen je verzoeken om dit onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Persoonsgegevens

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Postcode en woonplaats(Vereist)
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats indien afwijkend(Vereist)

In noodgevallen is er een sleutel van mijn woning aanwezig op de volgende plaats.

Naam(Vereist)
Adres
Adres(Vereist)

Naamplaatje

Ben je in een nieuwbouwcomplex gaan wonen of ben je de nieuwe eigenaar binnen een bestaand gebouw? Middels dit formulier kun je een naamplaatje aanvragen. Ook wijzigingen van een bestaand naamplaatje kun je via deze weg aanvragen. In dit geval zijn er wel kosten verbonden aan de plaatsing.

Naamplaatje

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Adres*
Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reparatieverzoek

Je kunt via deze weg een melding maken van de schade of storing. Heeft jouw melding onze snelle aandacht nodig dan verzoeken we je ons te bellen.

Reparatieverzoek

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Adres(Vereist)

Wijze verzenden vergaderstukken

Bij voorkeur verzenden wij de vergaderstukken per mail. Door deze velden in te vullen machtig je ons om voortaan alle communicatie via het opgegeven mailadres te laten verlopen.

Wijze verzenden vergaderstukken

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Adres(Vereist)

Bestemming bedrijfsruimte

De verzekeraar vindt het belangrijk om te weten welke activiteiten er in de commerciële ruimte of bedrijfsunit plaatsvinden. Ook wanneer er een wisseling van bestemming plaatsvindt, kan dit eenvoudig met dit formulier doorgegeven worden.

Bestemming Bedrijfsruimte

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Adres*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

faq

Hier vind je het antwoord op veel gestelde vragen

Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die als taak heeft om de gemeenschappelijke delen en zaken van het appartementsgebouw te beheren en te onderhouden. Tevens behartigt de Vereniging van Eigenaars de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.Iedere eigenaar wordt na aankoop van een appartementsrecht automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars; dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van het appartementsrecht.

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht (erfpachtrecht) op gebouw en grond. Dit appartementsrecht omvat het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en het exclusieve gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van gebouw en grond. In andere worden, door het kopen van een appartement koopt u ook het recht om een deel van het totale gebouw (gemeenschappelijke onderdelen) voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken zoals bijvoorbeeld trappenhuis, lift, tuin of parkeerterrein.

Een Splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere appartementsrechten. Een Splitsingsakte wordt opgericht bij tenminste twee appartementsrechten. De Splitsingsakte bevat een omschrijving van het appartementencomplex en de afzonderlijke appartementsrechten. In de Splitsingsakte staat ook voor welk deel u moet bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten van de VvE en de stemverdeling tussen de appartementsrechten.

Een splitsingstekening is een aanvulling op de Splitsingsakte. In de splitsingstekening staan alle appartementrechten afzonderlijk, met een indexnummer, aangeduid. In de splitsingstekening staan tevens de gemeenschappelijke delen aangeduid. De splitsingstekening is te allen tijde leidend.

Het Modelreglement is de basis van elke Splitsingsakte en maakt onderdeel uit van de statuten van VvE. In het Modelreglement staan alle rechten en plichten van de VvE en onderlinge appartementsrechteigenaren.Aangezien niet elke VvE gelijk is, worden de uitzonderingen op het Modelreglement in de Splitsingsakte opgenomen. Eventuele aanvullende regels kunnen in een Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd.

Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

De VvE is een rechtspersoon. De Handelsregisterwet bepaalt, dat rechtspersonen dienen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zo ook de VvE. Naast de gegevens van de VvE worden ook de gegevens van de bestuurder(s) opgenomen. Het is namelijk ook verplicht alle bestuurders in te schrijven. Naast het inschrijven van de bestuurder(s) is het ook mogelijk een gevolmachtigde in te schrijven, bijvoorbeeld de beheerder.

In het splitsingsreglement is opgenomen wat onder meer wordt gerekend tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken. Over deze gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken wordt het beheer gevoerd door de VvE. Over alle aangelegenheden met betrekking tot gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen hierin of het verrichten van werkzaamheden hieraan, dient een besluit te worden genomen door de vergadering. De aan het onderhoud of gebruik dan wel noodzakelijke herstelwerkzaamheden of vernieuwingen van gemeenschappelijke zaken verbonden kosten komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars overeenkomstig het aandeel (breukdeel) dat de eigenaars hebben in de gemeenschap.

Dit is afhankelijk van de inhoud van uw hypotheekakte en van uw splitsingsreglement. In uw hypotheekakte kan een bepaling zijn opgenomen dat u het appartement niet zonder toestemming van de hypotheekhouder mag verhuren.

In uw splitsingsreglement is meestal een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van een appartement aan een ander. Hierin kan bijvoorbeeld zijn bepaald dat u uw appartement mag verhuren aan wie u dat wil. De huurder moet dan meestal wel een verklaring ondertekenen inhoudende dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE zal naleven.

De VvE mag in een huishoudelijk reglement de verhuur niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden. Dit is echter anders indien in uw splitsingsakte de verhuur aan bepaalde voorwaarden is verbonden of als de zogenaamde 'Annex 1' van toepassing is verklaard. Deze annex 1 is een variatie op het model-splitsingsreglement. In de Annex 1 kan zijn bepaald dat bij verhuur de huurder het gebruik van het appartement alleen kan verkrijgen na voorafgaande toestemming van het bestuur of van de vergadering van eigenaars. Het bestuur of de vergadering mag de huurder dan alleen weigeren indien naar redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de huurder in hun midden opnemen. Dit soort situaties doet zich met name voor bij serviceflats, seniorenflats, etc.

Verplicht is de collectieve opstalverzekering voor de VvE. Dat schrijven de splitsingsreglementen voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering. Ook verplicht is de VvE Aansprakelijkheidsverzekering. Niet verplicht maar wel handig zijn de VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een Rechtsbijstandsverzekering voor VvE's.

De notulen kunt u vinden op het online portaal. U kunt de notulen vinden door onder het kopje ‘Mijn pagina’ te kiezen voor ‘……….’.
'Ga naar portaal'

Of vraag je inloggegevens aan:

'Vraag inloggegevens aan'

Hieronder kunt u aangeven of u toestemming geeft aan bovengenoemde incassant (vraag 1) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de periodieke bijdrage. De periodieke bijdrage zal omstreeks de eerste werkdag van elke maand van uw rekening worden afgeschreven.

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

o Ja, ik geef toestemming voor de doorlopende incasso
o Naam VvE
o Adres
o Naam rekeninghouder
o Bankrekening IBAN
o Bank identificatie (BIC)
Niet nodig bij een Nederlands rekeningnummer

- Ik wil mijn rekeningnummer laten wijzigen
o Naam VvE
o Naam eigenaar
o Adres
o Nieuwe bankrekening IBAN

U kunt uw opgave reservefonds vinden op het online portaal. U kunt de opgave vinden door onder het kopje ‘Mijn pagina’ te kiezen voor ‘Mijn aandeel reservefonds’. Om uw aandeel te downloaden als Excel bestand kunt u bovenaan de pagina klikken op ‘gegevens downloaden’.

'Ga naar portaal'

Of vraag je inloggegevens aan:

'Vraag inloggegevens aan'

Indien u vragen heeft over een betalingsherinnering verzoeken wij u vriendelijk deze per email in te dienen via debiteuren@vvebeheer.net

Na het invullen van het onderstaande formulier wordt uw verzoek door onze financiële afdeling in behandeling genomen. Heeft u een inhoudelijke vraag over uw afrekening dan verzoeken wij u contact op te nemen met:

De firma Ista telefoon: 010-2455711 of www.ista.com/nl/contact/reactieformulier
De firma Techem telefoon: 076-5725800 of www.techem.nl/contact.html
De firma Wms telefoon: 0515-575222 of www.brunata.nl/nl/contact-brunata/contact

'invulveld'

Ja, in artikel 5:126 BW staat omschreven dat de vereniging verplicht is een reservefonds is stand te houden. In het Wetsvoorstel Verbetering VvE’s wordt deze bepaling verder uitgeschreven. Dit voorstel houdt in dat een VvE jaarlijks 0.5% van de herbouwwaarde dient te gaan sparen of te gaan reserveren op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit MJOP dient een looptijd van minimaal 10 jaar te hebben en dient iedere 5 jaar te worden herzien.

De gelden van het reservefonds worden gestort op een rekening staande ten name van de VvE. Over deze gelden kan slechts worden beschikt door de voorzitter van de vergadering en een eigenaar, die daartoe door de vergadering is aangewezen.

Wanneer er een achterstand is in de betaling van de periodieke bijdrage kan deze worden verrekend bij de eigendomsoverdracht. De wet en ook het splitsingsreglement bepalen, dat verkopen en koper hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periodieke bijdrage verschuldigd over het lopende boekjaar en het daaraan voorafgaande boekjaar.

De notaris is verplicht bij de eigendomsoverdracht aan het bestuur van de VvE een opgave te vragen met betrekking tot een eventuele achterstand in de betaling van de periodieke bijdrage. Meestal zal verrekening hiervan plaastsvinden via de notaris. tot dit laatste is de notaris echter niet verplicht.

Bij de aangifte inkomstenbelasting (box 3) wordt u gevraagd om uw vermogen op te geven. Het vermogen van de VvE (reservefonds) is hierop van toepassing. Vraag bij uw beheerder uw aandeel reservefonds op en overleg met uw belastingadviseur of u dit bedrag moet opnemen.

Welk modelreglement van toepassing is kunt u terugvinden in uw splitsingsakte. Er is een vijftal modelreglementen, respectievelijk uit 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. Indien in de splitsingsakte een van genoemde modelreglementen van toepassing is verklaard, dan blijft dit reglement gelden ook wanneer er een modelreglement van een latere datum bestaat.

Naast de gemeentelijke voorwaarden spelen de voorwaarden die in een Splitsingsakte van de VvE zijn vastgelegd een belangrijke rol. In deze Splitsingsakte staat vermeldt welk gebruik van toepassing is op een appartementsrecht. Vaak staat hierbij dat het appartementsrecht gebruikt moet worden als ‘woning’. Tijdelijke verhuur aan toeristen wordt door gemeenten gezien als bedrijfsmatige exploitatie en vallen dan buiten de functie van ‘wonen’ dat is gegeven aan het appartementsrecht.

- Een andere mogelijkheid die bestaat is dat uw huurder de woning verhuurt via Airbnb. Hierbij kan gekeken worden of er in de Splitsingsakte een regel is opgenomen tegen ‘onder’-verhuur van de woning. Hierop kan u uw huurder aanspreken en er zijn voorbeelden dat hierdoor de huurovereenkomst met de huurder succesvol ontbonden is.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan binnen de VvE. De ALV neemt alle besluiten met betrekking tot de financiën, het onderhoud van het hele complex en alle gemeenschappelijke belangen.De besluitvorming in de ALV is gebonden aan een aantal juridische regels. Wanneer de besluiten rechtsgeldig zijn genomen, zijn die bindend voor alle eigenaren. De VvE moet minimaal één keer per jaar een ALV organiseren. Tijdens de jaarlijkse ALV moeten tenminste de exploitatierekening en begroting worden vastgesteld.

Alle eigenaars worden uitgenodigd voor de vergadering. De eigenaars hebben het recht de vergadering bij te wonen in persoon of aan een ander een volmacht te geven om hen ter vergadering te vertegenwoordigen. In dat geval mag de gevolmachtigde namens de eigenaar het woord voeren in de vergadering en het stemrecht uitoefenen.

Aan het aantal volmachten, dat iemand krijgt zijn geen beperkingen gesteld. Iedere eigenaar is vrij de gevolmachtigde aan te wijzen die hij/zij wenst. Gevolmachtigde kan zijn een andere eigenaar, de huurder, een familielid of een willekeurige derde. Wanneer het modelreglement 2006 van toepassing is, is het niet mogelijk een bestuurslid een volmacht te geven.

De wettelijke uitschrijftermijn van een rechtsgeldige vergadering hangt af van het Modelreglement dat op de Vereniging van Eigenaars van toepassing is. De uitschrijftermijnen kunnen 8 of 15 dagen zijn.

Het quorum is het totaal aantal stemmen dat benodigd is om rechtsgeldige besluiten in een Algemene Ledenvergadering te mogen nemen. Wanneer er onvoldoende quorum is betekent dit dat er geen besluiten genomen kunnen worden. Wanneer er te weinig stemgerechtigden op de vergadering aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden uitgeschreven. In die tweede vergadering is het quorum niet noodzakelijk en kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen met de meerderheid van de dan aanwezige stemmen.

Documenten

Hier kom je vast verder mee!

Alle van belang zijnde documenten die betrekking hebben op onze dienstverlening en het gebruik van Twinq hebben we hieronder verzameld.

Bekijk document Pijl blauw naar rechts