• coma

  Met name door het persoonlijk contact  zijn wij als bestuur van de Cubis erg tevreden over de samenwerking met J&M VvE Beheer.

  coma

  VvE Cubis te Rotterdam

 • VvE Poortwijde
  coma

  De betere punten liggen bij de communicatie en verstrekking van gegevens aan de VvE.

  coma

  VvE Poortweide 1-66 te Wateringen

 • coma

  Van de meest ingewikkelde processen en procedures is J&M VvE Beheer goed op de hoogte.

  coma

  VvE Papsouwselaan te Delft

 • coma

  Wij zien J&M VvE Beheer als een fris, jong team, aangevuld met een paar ervaren rotten, dat op een enthousiaste wijze goed werk verricht.

  coma

  VvE Hoog Hillegersberg te Rotterdam

 • VvE Grand Hotel Ter Duin
  coma

  J&M VvE Beheer gaat integer om met de belangen van alle partijen.

  coma

  VvE Grand Hotel Ter Duin te Burgh-Haamstede

Vragen

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

 

Wat is een VvE?

De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde eigendom van een gebouw, om de belangen van de gezamenlijke eigenaren te behartigen.

Wat is het doel van een VvE?

De gezamenlijke belangen omvatten onder andere het onderhoud, het verzekeren en de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen maar ook bijvoorbeeld hoe met elkaar om te gaan.

Wanneer ben ik lid van een VvE?

U wordt van rechtswege lid van een VvE, dat wil zeggen dat u door alleen de aankoop van een appartementsrecht automatisch lid wordt van een VvE.

Kan ik dit lidmaatschap opzeggen?

Omdat het lidmaatschap bedoeld is voor alle gemeenschappelijke zaken een aangelegenheden kan een individuele eigenaar dit lidmaatschap niet opzeggen.

Waar moet ik rekening mee houden als ik in een VvE zit?

U dient er rekening mee te houden dat alle besluitvorming omtrent gemeenschappelijke zaken en  aangelegenheden in principe altijd via de ledenvergadering dient te lopen.

Tevens dient u er rekening mee te houden dat u samen met uw buren van de gemeenschappelijke delen gebruik maakt. Daarnaast woont u dicht bij elkaar en dient u er rekening mee te houden dat u woongeluiden van de buren kunt waarnemen.

Houd er voorts rekening mee, dat wonen in een VvE ook woongeluiden van anderen betekent. Wees te allen tijde tolerant.

Wat is een splitsingsakte?

De Akte van Splitsing bevat doorgaans de verbijzonderingen van de bepalingen van het standaard modelreglement toegespitst op het gebouw.

Waar vind je de splitsingsakte van je VvE?

Normaal gesproken wordt een Akte van Splitsing door de notaris verstrekt bij het passeren van de woning. Een afschrift kan altijd bij de beheerder van de VvE opgevraagd worden.

Wat is een modelreglement?

Het modelreglement is een bindend document waarin alle algemene regels met betrekking tot de VvE beschreven worden. Er zijn meerdere versies van 1972, 1973, 1983, 1992 en 2006.

De modelreglementen vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek, boek 5.

Waar vind je het modelreglement van je VvE?

Normaal gesproken wordt het van toepassing zijnde modelreglement tezamen met de Akte van Splitsing door de notaris verstrekt bij het passeren van de woning. Een afschrift is verkrijgbaar op www.notaris.nl, zoekterm: ‘splitsingsreglement’. Tevens kan een afschrift altijd bij de beheerder van de VVE opgevraagd worden.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een Huishoudelijk Reglement (HHR) kan door de VvE opgesteld worden om met name specifieke leefregels voor binnen het gebouw vast te leggen. Hierin worden tevens de regels betreffende het plaatsen van zonwering en balkonbeglazing vastgelegd. Het is van belang dat de VvE zich realiseerd dat het HHR nooit in strijd mag zijn met de Akte van Splitsing en/of het modelreglement.

Wat is een meerjaren onderhoudsplanning?

Dit is een overzicht van de uit te voeren groot onderhoudswerkzaamheden, bezien over een periode van 10 tot 30 jaar. Dit overzicht maakt het voor de VvE mogelijk de gemiddelde benodigde reservering te bepalen welke noodzakelijk is om het gebouw in stand te houden.

In het verlengde hiervan bouwt de VvE een reservefonds op wat voldoende groot is om het benodigde groot onderhoud zonder problemen uit te kunnen voeren.

Wat behelst de rol van het bestuur binnen de VvE?

Het bestuur heeft een uitvoerende rol in het verlengde van de besluiten die in de ledenvergadering worden genomen. Het bestuur heeft een adviserende rol richting de vergadering.

Tevens vormt het bestuur de ‘ogen en oren’ van de VvE ter plaatse. Zo is het bestuur dan ook contactpersoon voor de beheerder van de VvE

Wat behelst de rol van kascommissielid binnen de VvE?

De kascommissie controleert jaarlijks de jaarstukken en brengt hiervan verslag uit aan de vergadering voorts heeft de kascommissie een signalerende en adviserende rol. Zijn bijvoorbeeld bepaalde kosten te hoog, dan kan de kascommissie het bestuur adviseren dit nader te onderzoeken.

Wat gebeurt er op de jaarlijkse ledenvergadering?

Standaard wordt er over drie onderwerpen gesproken: de financiën (afgelopen boekjaar en het komende), het onderhoud (lopend en komend) en de samenstelling van het bestuur en de eventuele commissies.

In overleg met het bestuur en op verzoek van de eigenaren kunnen er meer specifieke punten op de agenda worden geplaatst.

Is de aanwezigheid van alle leden verplicht op de algemene ledenvergadering?

Nee, dit is niet het geval. De eigenaren zijn vrij om de vergaderingen al dan niet bij te wonen.

Wel wordt er in het modelreglement dan wel de Akte van Splitsing aangegeven hoeveel stemmen er benodigd zijn voor het nemen van besluiten. In veel gevallen is een meerderheid (de helft +1) van stemmen nodig om besluiten te kunnen nemen maar in sommige gevallen zelfs een 2/3e meerderheid.

Aanwezigheid is dus wel zeer gewenst!

Is verhuur van het appartementsrecht mogelijk?

In beginsel heeft de eigenaar van een appartement het exclusieve gebruiksrecht hiervan. Dit betekent tevens dat deze eigenaar het appartement mag verhuren. De VvE kan hier wel beperkte voorwaarden aan stellen (bijvoorbeeld bij een 55+ flat).

Wel blijft de eigenaar altijd aansprakelijk ook voor de huurder.

Het  is meer dan wenselijk dat de eigenaar de VvE wel in kennis stelt van eventuele verhuur. Zo kan de huurder, als bewoner van het appartement. worden benaderd in geval van nood en kan de communicatie naar een mogelijk afwijkend correspondentieadres van de eigenaar worden verzonden.

Welke verzekering wordt er via de VvE afgesloten?

De opstalverzekering (het gebouw) moet verzekerd worden alsook de wettelijke aansprakelijkheid (w.a. verzekering) voor het gebouw.

Alle overige verzekering zijn optioneel. Te denken valt aan een glasverzekering, bestuursaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of een vrijwilligersongevallenverzekering.

Waarom betaal ik meer bijdrage dan mijn buurman?

De kosten van de VvE worden op de wijze die in de Akte van Splitsing staat verdeeld over de eigenaren. De grootte van elk appartement (inclusief berging en balkon) is hierbij in veel gevallen

logo-bvvblogo-Twinq